MADDE 27 - BASIN VE YAYIN HÜRRİYETİ

Basın ve yayın hürriyeti
Madde 27- (1) Basın hürdür, sansür edilemez.
(2) Basın hürriyeti 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebeplerle sınırlanabilir.
(3) Yargılamanın amacına uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konulamaz.
(4) Süreli veya süresiz yayın yapmak ve bu amaçla basımevi kurmak, önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.
(5) Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
(6) Süreli yayınların çıkarılması, yayın şartları, malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanunla haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayınlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı şartlar konulamaz.
(7) Süreli ve süresiz yayınlar hâkim kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise kanunun yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. Süreli yayınların durdurulması da aynı hükümlere tâbidir; ancak bu yayınların kapatılması sadece mahkeme kararıyla mümkündür. Toplatma, durdurma ve kapatmaya ilişkin şartlar ile usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
(8) Masumiyet karinesinin ihlâline yönelik yayın yapılamaz.
(9) Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayınlanmasının gerekip gerekmediğine, hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde karar verilir.
(10) Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir.
(11) Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının ve radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kurumun özerkliği ve tarafsızlığı esastır.

7 yorum:

M. Zeki AKTAŞ dedi ki...

12)Basın yayın hürriyeti kişi, kurum ve kuruluşlara yalan, iftira, aşağılama, alay etme, karalama hakkını içine alamaz. Bu tür yayınlardan maddi ve manevi zarar görenler tarafından açılacak davalar karara bağlandıktan sonra ilgili basın yayın tarafından 30 gün içinde cezası ödenir. Ayrıca kamu davası açılır. Bu durum kanunla düzenlenir. ( Eğer basına bu konu da sıkı denetim getirilmezse çok aile yuvası yıkılır, çok devlet kurumu yıpranır, devletimiz içeride ve dışarıda ödenmesi güç zararlarla karşılaşır.)
(13) Basın yayın kuruluşlarının doğru haber alma önündeki bütün engellerin kaldırılması devletin görevidir.

m. zeki aktaş dedi ki...

(14) Basın, yayın, televizyon sahipleri ile buralarda çalışanlar kişi, kurum, kuruluş ve devlet için yalan, iftira, küfür vesaire içeren yazılı, sözlü ve görsel yayın yapamazlar, yapılan yanlışın tekzip edilmesi maddi ve manevi cezayı kaldırmaz.

burhancetin0 dedi ki...

BASIN DA TOPLUMA MAL OLMUŞLUK GÖZ ÖNÜNENE ALINARAK DİN ÖRF ADET VATAN BAYRAK ÇERÇEVESİNDE SINIRLAMALARLA YARGIDA DAHA AĞIR CEZALARIN GETİRİLEREK OLUŞACAK SUÇUN CAYDIRILMASI SAĞLANMALIDIR Kİ BU ANAYASADA SAĞLANAMAMIŞTIR

burhancetin0 dedi ki...

sayın basım yayıncılar işte aşşağıda ornek bir anayasa yayınlayın namus şeref borcunuzdur...

Yeni anayasa sitesi aşağıdadır lütfen sizde katkıda bulunun
http://yeni-anayasa.blogspot.com/?gclid=CK3au7Xx744CFQZzHgod2D%20LMIg
( kopyala yapıştır )

Yeni anayasa konusunda benim yazdığım çalışma notudur lütfen dikkate alın ve geliştirin aklın yolu her zaman birdir.

Türkiye cumhuriyeti: Cumhuriyetle yönetilir; din ve devlet işleri: iktidar devletin ve millettin menfeati tespitinde hareket etmeye mecburdur ; bayrağı kırmızı beyaz ve hilal vede yıldızdan ibarettir dili: Türkçedir ;Alfabesi: Latin alfabedir.vs teferruatlar

Değiştirilemez hükümlerdirÖncelikli konular:

1) Maliye düzenlenmeli tüm vergiler kaldırılmalı servet vergisi getirilerek maliye şaha kaldırılmalı evrak takibi vs teferruatlar ve düzenlemeler kaldırılmalı sadeleştirilmelidir.


A ) Türkiyemiz de sahiplenmemiş daha doğrusu gizlenmiş o kadar varlık varki ne bir envanter nede bir beyannamede görülmemiş dir. Servet vergisi çıkmadıkça da görünmeyecek dir.

B ) Vergiyi toplamakda usul ve genelgelerde arap saçına dönmüş ne vergi elamanı üzerine düşeni yapmakda ne mükellef vazifesini vicdan rahatlığında ifa edememektedir. Ekonomik ve iş gücü kaybıda aşikardır.ton bazında altın hesabı yapıldığında kaç ton altın kaybı sözkonusudur acaba…

C ) Toplum bu vergi sistemi ile hırsızlaştırmaya vicdanları kirletmeye üç kağıda sevk etmeye mahkum bırakılamaz…Vergi kaçırma sıradanlık, rüşvet aile içine dahi girmişdir.

D ) Vatandaşlık numarası altında Mükellefden gerçek varlığı tespitinde alınacak vergi %0 5 ( binde beş ) olsa dahi enaz mevcut sistemin iki misli vergi toplanacağıda aşikardır… vede Adeletsizlik,Rüşvet ve bağlantılı tonlarca suç ortadan kalkacakdır ; vicdanlar temizlenecek vatanperverlik şaha kalkacaktır.

2) T.S.K düzenlenmeli paralı askerlik ve profosyenel operasyonel sistem oturtulmalı modernizasyon sağlanmalı kendini finanse edecek düzeye getirilmelidir.

A ) Tüm Gayri Menkulleri özelleştirilmeli geliri ile seçilmiş uzman komutanlarca en az 20 şirket kurulmalı bu şirketlerlede alım satım üretim sanayi arge. Kiralanacak binalar , iaşe, Ve paralı asker eğitimi vede finansesi sağlanmalıdır. Dış devletlere silah ihracatı üretim ve satışı ,operasyon satışı, vs.yapılmalıdır.

B ) Yine seçilmiş komutanlarca emir komuta zinciri reforme edilerek seçime başarıya verime endeksli rütbe verilmelidir. Yine seçimle 12 yaşından itibaren öğrenci alımı yapılarak reforme edilmiş eğitim verilmeli personel ihtiyacıda bu şekilde karşılanmalıdır.

C ) İç işlerde yine uzman ve seçilmiş komutanlarca dış işlerin brinfingleri istihbağrat, olayların deşifre edilmesi sivil yönetime verilmesi sağlanmalıdır.

D ) T.S.K Bünyesinde Bulunduracağı Bilim adamlarınca ve mucitlerce yapılan icatlar desteklenmeli finansesi yapılmalıdır.


3) Sağlık hak olmalı giderine gelirine Maliye bakmalı dır. vatandaş tan ücret asla talep edilmemelidir.

A ) Mevcut sistemin çöktüğü ve çirkef batağında olduğu aşikardır.
Doktor aldığı maaş dan hasta maruzatından biçare durumdadır.

B ) Menfeat ve çıkar sıradanlık olmuştur.Havuzlar ilaçlar,Karteller, medikal gruplar vatandaşımızın başına beladan başka bir şey değildir.

C ) Yine seçime verime vede başarıya endeksli amir memur prof.dr. doç. Ünvanları yeniden verilmelidir adlarıda değiştirilmelidir.

D ) Tüm bu olumsuzluklardan vatandaşlarımızın kurtulmasıda sağlıkda harcanan mevcut milli servetin enaz yarısında da halkımızın kurtulacağı ve asli vazifelerine döneceği aşikardır. Ülkemiz aslında bedava hizmet vererek en az % 50 kazanç da sağlayacağı aşikardır.

4) Milli Eğitim Milli Meslek Eğitimine dönüştürülmeli gerisi genel kültür dersi olarak haftada 3-5 saat en fazla olarak verilmelidir

A ) Ailenin ve istatistik kurumunun verileri doğrultusunda ilk öğretime adım atma ile alfabe ile mesleki eğitime başlanmalıdır. Din matamatik fen tarih vs genel kültür dersi olarak verilmelidir. Ana dersler 1- Meslek 2- Beden 3- Satranç ve benzeri beyin Cimnastiği 4 – Genel kültür dersleri olmalıdır.

B ) İlk öğretim 4 yıla indirilmeli adı çıraklık olmalıdır. Öğrencinin alacağı dersde çıraklıkla sınırlandırılmalıdır.

C ) Orta öğeretim 2 yıl olmalı adı kalfalık olmalıdır. Verilen derslerde kalfalıkla sınırlandırılmalıdır.

D ) Lise öğretimi 2 yıl olmalı adı ustalık olamalıdır. Verilen dersde ustalıkla sınırlandırılmalıdır.
Yine ünversitede de adı taşeron işveren olmalı tüm bu derslerde taşeron işverenlikle sınırlandırılmalıdır .
1 yıl doktora adı üretici sanayici Müdür;
1 yılda prof. Adı genel müdür patron olmalıdır.
1 yılda ord.prof. de Adı Ahi olmalıdır. Tüm öğretim istatistik verilerine göre ve vatandaşlık numarası düzenlemelerinde ki aile ve yetkili seçilmişlerin telkin ve görüş leri doğrultusunda vatandaş meslek sahibi edilip :işsizlik, yığılma , adeletsiz ücret, geçim sıkıntısı ortadan kaldırılmalıdır ; vede tüm bu meslek edindirme sürecinde ülke ekonomisine katkı da yine bu yolla sağlanmalıdır.

5 ) Yargı din ve vicdan la bağlanmalıdır halk tarafından seçilmiş eğitimli hukukçularlada bağımsızlaştırılmalıdır

A ) Adalet sağlayıcının dini yoksa vicdanı yoksa adeletlede işi olamaz herhalde kaldıki bu değerlerden yoksun kişiler şuan mevcut sistemde cirit atmaktadır. Adalet sağlayıcının önce ismi değiştirilmeli sonra dini sonrada vicdanı yapılandırılarak vede seçilerek görevlendirilmelidir. Yeni ve toplum istekleri doğrultusunda tanımlı suç ve ceza yasaları yapılmalıdır.net ve tartışmaya kapalı , elastik likden uzak, parası ve gücü olana değil tüm vatandaşlarımıza hitaben yeniden seçilmişlerce yazılmalıdır.İdam artık geri alınmalı şart olduğu da aşikar durumdadır. Şekil şekil ve çeşit çeşit olmalıdır,canlı canlı da yakma dahil. Kısaslar da yine yasalarımızda ağırlıklı konu olmalıdır.

B ) Jüri yani heyet seçilerek vede dönüşümlü görevlendirilerek suç tanımı madde yani varlıkların tanımı yapılmalı tanımı yapılan varlık ve konulara uygun suç isimleri verilerek de yargılanma yapılmalıdır. Olay ve suç tespiti yapılarak suçlu mağdur tespiti yapılmalı devlet olarakda taraf tutulmalı en son söz mağdura bırakılmalıdır. Mağdur devletse seçilmiş adalet sağlayıcı son sözü söylemelidir.

C ) Verilecek ceza alt sınır üst sınır limitlerinde jüri yani heyetin vereceği puanlarla belirlenmelidir. Yargılanma zaman olarakda en fazla 30 gün ile sınırlandırılmalıdır.

D ) Mahkumiyet de de özgürlük kısıtlanıp üretime destek le ceza verilmelidir.mahkum edinilmiş ceza ; maddi değer tespiti ile mağdura geri ödenmelidir.

6 ) kadın erkek eşitliğinde feminizm ayrı bir konu olarak yazılmalı kadın tanımı yapılarak feminizmin imparatorluklar yıkdığı kardeşi kardeşe babayı oğula düşman ettiği mezarlıklar ve ceza evleri doldurduğu alkolikler ve tiryakiler yarattığı ataizmi yalanı dolanı ahlaksızlığı beslediği belirtilmelidir.

A ) Eşitlik asla olamaz akıl yoksulluğudur savunmak şöyleki kadının asli değeri eşitlik adı altında aşağılanmaktadır; kadın doğurgandır , zayıf yapıdadırlar, iltifata, şefkate muhtaçlardır analık mecburen yapmak zorundadır evine çocuğuna bakmak zorundadır güzellik cilve naz basit olsun büyük olsun entrika sevmek tabiatlarında Allah vergisidir nazikdir,heray muayyen günleri vardır sinirli asabi şeytani olurlar, kamuda ve özel sektörde çalışamaz çalıştırılamazlar dikkat dağıtır uğursuzluk getirir bereketi verimi engellerler katerina Hürrem sultan 7 kocalı Hürmüz vs kadınlar en güzel örneklerdir monika olayında bill Clinton mu suçludur sadece asla monikada bill de suçlu olduğu gibi asıl suçlu kadını çalışmaya iten feminizm düşüncedir . feminizmdede kadın asla mutlu olamaz baskın eş erkek olmadığı zaman kadın serbesti haliyle doyumsuzdur çocukda yetiştiremez sevgi saygıda göremez gördüğü suni ve sinsi duygulardır. Ana dır bacıdır abladır teyze hala dır değerleri baş tacıdır ayak altı edilemezler.

B ) Eşitlikse askerlik de söz konusudur düşünebiliyormusunuz 20 yaşında 4 çocuklu bir ananın 15 ay askerlik yapabileceğini . emir altında eğitim ve tatbikatlardaki durumu …makyaj bakım saç estetik aerobik gösteriş ve caka da kişi başı milli servete kaybı düşünülemeyecek boyutta değilmidir.Sonra yarattığı istihdam daki özelliklere bakın eşcinsellik pop rock top fahişelik mankenlik uyuşturucu ticareti gibi gerçek sosyal ahlak yapıya uygun olmayan dingiloş zümreler de yaratmaktadır.

C ) Bir otobüs şöförü düşünün yolcular arasında hoş bir bayan saçları belinde yıldız gibi parlıyor dikiz aynasında YA DİĞER YOLCULARIN HAYATI…
Bir pilot ,bir gemi kaptanı rota şaştımı …
Cephede savaştasın erkeklik duyguların had safhada testeron hormonlarının salgılandığı en üst seviye desin ULAN VATANINDA TOPRAĞINDA… Dememek imkansıza yakındır mermi taşıyan bilmem ne hatun olursa olsun.
iş yerindesin cephe ile farkı yokdur heran erkek savaş halindedir …Eşitlik de de Erkeğin mağlup olunmayacak savaşı yok gibidir.

D ) Hiç kimse kadının değerini alçaltmaya sosyal ahlak yapısını çökertmeye eşitlik adı altında kadını ikincil yapmaya hakkı yokdur. Dış güçlerin ve şerri hükümlerinin dayatması ile kendini çağdaş zanneden lerin kurbanı olamaz bu asil ve kutsal millet; erkeği ile kadını ile .
Bu ülke eşitlik adı altında güçsüzleştirilemez acizleştirilemez,nazikleştiremez… Kadın ziynetlerini örtmelidir Mevzuata uygun ceza ilede caydırılmalıdır .din ve vicdan hususları ön planda konuya yaklaşılmalı ataizm Feminizm ve diğer şerri düşüncelerden kadını ile erkeği ile insanlarımız soyutlandırılmalıdır.

7 ) Enerji ve tabii kaynaklar

A ) Madenler : Önce yabancı şirketler ve şahıslar Milli değerlerimiz üzerindeki eller el çektirilmeli haritalarda madenler paftalandırılmalı hak ve zilliyetler ön planda tutularak sahiplendirelerek cetvellendirilmeli çevre ortamı mahalli idarece seçilmiş kişiler ortak ettirilip çağdaş reforme bir şirket şeklinde komuta zinciri ile madenin uç seviyede üretimi desteklenmeli teşviklendirilmelidir .

B ) Akarsular yağmur suları göl ve göletler vede denizler : tüm akar ve durgun sular islahla projendirilip gemi taşımacalığına uygun hale getirilerek şehirler arası gemi taşımacılığı önü açılmalı karayolları mezar yolları olmakdan çıkarılmalı ve enerjide bu şekille % 70 e varan tasarruf sağlanmalıdır.Ayrıca sulama sorunu ve küresel ısınma da geniş ve milli ağaç dikimleri ilede bu yolla köklü bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır.

C ) Rüzgar güneş termal dalga Enerjileri : bu tür Enerjilerde Mucitlerin önü açılmalı icatları teşvikle desteklenmeli hibeler yapılmalıdır. Isınmada termal enerji nin bulunmadığı bölge yokdur Merkezi ısı teshin ve enerji üretim merkezleri il il acilen kurulmalı faaliyete geçirilmelidir.

D ) Petrol Doğalgaz : Türkiye Cumhriyetinin Vatandaşlarının malıdır ülke ekonomisine katkısı sağlandıkdan sonra ihtiyaç fazlası ihraç edilerek ithalatla geri dönüşü sağlanmalıdır. Ama işletim Milli değerler gibi korunma altında T.C vatandaşlarınca yapılmalı işletilmelidir; vede geliri tüm katmanlara eşit dağılımı sağlanmalıdır.

8 ) Din,Turan ve kültür bakanlığı


A )

B )

C )

D )

9) 4 kitap üzerinden yemin, ahlaki değerlerin en üst değer ler olması din kavramı ile ihanetin kökü kazılmalıdır.

A )

B )

C )

D )

10 ) Bayrak ,Marş, Vatan ,Millet,Toprak değerleri Şehitlik, Gazilik, aynı ölçüde fakat maddeleştirmedede önü açılmalıdır

A )

B )

C )

D )

11 ) kişiler şahıslar isimler yeni anayasada bulunmamalı geçmişden dersler çıkarılmalı gelecekde dikkate alınmalıdır.

A )

B )

C )

D )


12 ) Devlet malı diye bir şey bırakılmamalı ne varsa satılmalıdır ( uygun prosüdürlerle )

A ) Devletin malı deniz yemeyen domuz sözcüğü bu şekilde ortadan kalkacak dır.

B )

C )

D )


13 ) 18 yaşına gelmiş her erkek vatandaşa 60000ytl (iş kurma)
16 yaşına gelmiş kız vatandaşımıza 30000ytl (çeyiz) 20 yıl faizsiz geri ödemeli kredi verilmelidir.

A ) Vatandaşlık numarası

B ) Puan verilmesi ile iş meslek seçimi

C ) Desteklenme ve teşviklendirme

D ) Mülk edinme ve çocuk sahibi olmada yardım

14 ) Arge bakanlığı kurulmalı teşvik hibe ile mucitler desteklenmelidir icatların önü açılmalıdır

A )

B )

C )

D )
15 ) Çalışma bakanlığı

A )

B )

C )

D )

16 ) Basın ve medya

A )

B )

C )

D )

17 ) Bayındırlık ve iskan

A )

B )

C )

D )

18 ) prof. , dr. , hakim,savcı , lar yeterlilikleri araştırılmalı içlerinden q sü sıfır… veya belli bir değerin altında kalanlar vatana ihanetten yargılanmalıdır.
A )

B )

C )

D )

Yahu bu anayasa asil ve kutsal milletimize layıkmıdır akıllı olun be çek oğlum çek sakız anayasası şeytan i gücü olana parası olanamı sadece hizmet; yazık yahu 6 akıl yoksulu birleşmiş metin yazmış ,Anayasa adı konmuş geçmişden ders çıkarılmamış,Asil ve Kutsal Millettin özlenen ihtiyaçları sakızlaştırılmış ;NET OLUN KESİN HÜKÜM,TARTIŞMA YA MEYİL VERMİYECEK HÜKÜM,BİZLERİ İLERİ DÜZEYLERE ÇIKARACAK HÜKÜM,ÇERÇEVESİZ ÖZGÜR HÜKÜM, KİŞİLERİN İSİMLERİNİN GEÇMEDİĞİ HÜKÜM,KİŞİLERİ REKABETE SEVK EDEN HÜKÜM,İCATLARLA MUCİTLERE ÖNLERİNİ AÇAN HÜKÜM İSTİYORUZ DİNGILOŞ DİNGILOŞ HÜKÜM DEĞİL ÇOCUKLARA OYUNCAK İSTEMİYORUZ YASAK İSTEMİYORUZ BU 6 DANGALAĞIDA HİÇ İSTEMİYORUZ...

aubout vita dedi ki...

Am xavi Gerad jude, Aiicco inssurance plc bir temsilcisi.
Size bir kredi ihtiyaci varsa bugün e-posta yoluyla bugün bize ulasin, istediginiz kredi ile size yardimci olabilir:
(xavigeradloanfirm@yahoo.com)
Yilbasi kredileri% 3 faiz orani sadece avelable vardir. Ciddi basvuran, ancak daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz renging krediler
sunuyoruz
3000 sadece US $ Euro ve pound 50,000.000 için.
Biz dahil kredi her türlü teklif
Bireysel krediler:
Isletme Kredileri:
Ögrenci Kredileri:
Insaati krediler:
Ev kredileri:
Is expandsion krediler:
Borç konsolidasyonu kredi:
Biz hizli ve dinamik test edilmis ve güvenilir bulunmaktadir.
Daha fazla bilgi için (xavigeradloanfirm@yahoo.com): E-posta Iletisim.

Sr Gerad jude görüyoruz.

Adsız dedi ki...

Ne diyin

Sadık dedi ki...

Merhabalar size bir sorum olacaktı 2013 kaza geçirdim ayağım kırıldı istemediğim halde beni görüntulediler gazete ve televizyon Haber kanalına atilar dava açabilirmiyim

Yeni anayasa yapılmalı mı?

AKP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?

DTP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?